از من نپرس چقـבر בوستت בارم ،
 
اینجا בر قلــــــــب من
 
 حـב و مرزی برای حضور تـــــــو نیست !

تصاویر عاشقانه