با مـــــن دعـوا کــــن
 
با مــــن قهــــر کــــن
 
 حرصــــم و در بیـــار
 
 بهونـــــه بگــــیر
 
 اجــــازه داری اشکمــــــو
 
 بعضـــــی وقت ها در بـــــیاری
 
 امــــا. . .
 
 حــــق نــــداری هیــــچوقــــت بـــری
 
 هیــچوقـــــــت . . .

 

عاشقانه ها