زنده ام با نام تـــــــــــــــــو

 

پژمرده ام بی نام تـــــــــــــــــو

 

حــــــــــاضـــــرم پـــــر پـــــــــــر شــوم

 

در محـــضـــــــر دیــــــــدار تـــــــــــــــــو

تصاویر عاشقانه